HIRDETMÉNYEK

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS TÁJÉKOZTATÓ

IGÉNYBEJELENTŐ LETÖLTÉS


BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 2018.


 FELHÍVÁS

BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK KÖZZÉTÉTELE

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018 (02.19.) határozatával döntött a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséről és a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatáról. A felülvizsgálattal az önkormányzat a Város és Ház Bt -t bízta meg.

A tervezés első üteme az adatgyűjtés és részletes átfogó vizsgálatok mellett a hatályos településrendezési tervvel összefüggő vélemények, javaslatok, módosítási igények, fejlesztési elképzelések összegyűjtése.

A felülvizsgálat meghatározó célja a települések természeti, társadalmi, gazdasági adottságaihoz igazodó, fenntartható településfejlesztés, településrendezés kialakítása. Ehhez kérjük a lakosság, a helyi gazdasági és társadalmi szervezetek közreműködését.

A hatályos településrendezési eszközök megtekinthetők az Önkormányzat honlapján és a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban is.

A véleményeket a közzétételtől számított 21 napon belül kérjük megküldeni e-mailben titkarsag@bakonyszentkiraly.hu vagy a foepitesz.bkoh@gmail.com illetve Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth Lajos u. 69) címére. A későbbiekben lakossági fórumot is tartunk, ahol az érdeklődők személyesen is elmondhatják véleményüket a hatályos településrendezési tervünkről és településünk jövőjéről, a módosítási, fejlesztési javaslatokról.

Az előzetes tájékoztatási szakasz véleményezését követően a tervező Város és Ház Bt az államigazgatási szervek és a partnerek véleményének figyelembe vételével készíti el a településfejlesztési koncepció és az új településrendezési eszközök véleményezési dokumentációját, amelyet ugyancsak közszemlére teszünk és véleményeztetjük.

Kérem a település lakosságát, a helyi gazdasági és társadalmi szervezeteket, hogy a készítendő településfejlesztési koncepcióval és a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat küldjék meg számunkra. Jelen felhívás az önkormányzat honlapja mellett az önkormányzat hirdetőtábláján is közzétételre kerül.

Bakonyszentkirály, 2018. augusztus

 


 

Hadgyakorlat

 


Tájékoztató
az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

pdf letöltése


KÖZLEMÉNY

a 2018. április 8. napjára kitűzött általános országgyűlési választásról

Magyarország köztársasági elnöke 2018. április 8. napjára tűzte ki az  általános országgyűlési választást.

Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy szavazni kizárólag az országgyűlési választás napján is érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímkártya felmutatása után lehetséges.

A fentiekre figyelemmel tájékoztatom, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalinak kormányablak és okmányirodai osztályai a mellékelt táblázatban foglalt helyszíneken az alábbi időpontokban ügyeletet tartanak:

Az ügyeleti nyitva tartás időtartama alatt intézhető ügyek köre kizárólag az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására, a lakcímigazolvány pótlására, valamint az igényelt és elkészült okmányok átvételére korlátozódik, egyéb ügyek intézésére nincs mód.

Felhívom a figyelmet, hogy 2018. április 6. napon a fentiekben megjelölt ügyeleti időtartamon kívüli ügyfélfogadási időben a szervezeti egységek hatáskörébe tartozó minden ügykör intézésére lehetőség van.

                                                                        Veszprém Megyei Kormányhivatal

pdf letöltése


 HIRDETMÉNY

AVeszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti hatóság) az erdőről , az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII.21.) FM rendelet 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hivatalból megkezdi a Bakonyszentlászlói erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét. Az erdészeti hatóság igazgatási tevékenységének megkezdéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján tájékoztatást helyez el, és az eljárás lezárásáig megtekinthető.

A körzeti erdőtervezés megkezdésének napja:        2018. március 20.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

Székhelye: 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5.

Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5.

Elérhetősége: levélcím: 8210 Veszprém, Pf. 1122

                       telefon: 06-88-590-344, fax: 06-88-428-111

                        e-mail cím: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

                        honlap cím: http://portal.nebih.gov.hu/korzeti-erdotervek

Az ügy tárgya:

Bakonyszentlászlói körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdése

Az ügy rövid ismertetése:

Az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez, mely során felülvizsgálja az erdők gazdasági beosztását, térbeli rendjét, az egyes erdőrészletek termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatokat. Megállapítja az erdőrészletek természetességi állapotát. Erdőrészletenként felméri a következő körzeti erdőtervezésig terjedő időszakban végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelési-, erdőnevelési-, erdőfelújítási- és a véghasználati lehetőségeket.

Az érintett hatóságoknak és kezelő szerveknek a hatósági nyilvántartásban nem szereplő tényeket és adatokat 2018. április 30-ig kell megküldeni az erdészeti hatóság részére.

Az erdőgazdálkodók a használatukban álló erdőket érintően az előzetes erdőterv javaslathoz a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon vagy a közzétett elektronikus formában (http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok az „Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez” címszó alatt) legkésőbb 2018. április 30-ig tehetnek észrevételeket, javaslatokat, az fentebb felsorolt e-mail, vagy postacímre küldve.

Az adatbetekintésre valamint a javaslatokról személyes egyeztetési lehetőség a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály, 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5. szám alatt lehetséges, ügyfélfogadási időben.

A tájékoztatás és mellékletei megtekinthetők a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

pdf letöltése


 Az általános iskolákba történő beiratásról

Pdf letöltése


 Az elektronikus ügyintézés

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelően 2018. január 2-től új elektronikus ügyintézési felületet használhatnak az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek.

A gazdálkodó szervezetek számára törvényi kötelezettség, hogy 
kizárólag elektronikusan intézhetik hivatalos ügyeiket.

Az állampolgárok továbbra intézhetik az ügyeiket 
papír alapon, személyesen, vagy
postai feladással, vagy választhatják az
elektronikus ügyintézést.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak 
Ügyfélkapun, vagy 
Cégkapun 
keresztül történhet, ezért az e-mailen érkezett kérelmeket a Hivatal vissza fogja utasítani.


KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2018. február hónapban hivatásos gondnoki képzést indít a mellékelt felhívás szerint.
A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzés tervezett ideje: 2018. február 26-2018. március 01.
A képzésről tájékozódhat a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint további információt

Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579-311-es telefonszámon

vagy a vemkh.szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu e-mail címen.
Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás letöltése

 

BAKONYSZENTKIRÁLY
KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA